* نام واریز کننده :
* کد ملی (بدون خط تیره) :
آدرس ایمیل :
* مبلغ مورد نظر (ریال) :
* موضوع یا دلیل واریز وجه :
* آدرس به همراه نام استان و شهر :
* شماره تلفن همراه :
تست سامانه را با کمترین مبلغ یعنی 10,000 ریال می توانید انجام دهید. (وجوه واریزی قابل بازگشت نیستند)
ارسال این فرم و واریز وجه به منزله قبول تمامی قوانین و مقررات سایت می باشد.
پس از اتمام عملیات موفق واریز وجه ، اطلاعات پرداخت علاوه بر نمایش در سایت به آدرس ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.